Dzięki naszej pracy ludziom żyje się łatwiej

POLITYKA ŚRODOWISKOWA

Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wolicy,

zlokalizowanego w Wolicy 217 w Jaśle, kod pocztowy 38-200,

należącego do Jerzego Kotulaka prowadzącego działalność gospodarczą pn.
Jerzy Kotulak Produkcja Handel Usługi EKOMAX, z siedzibą przy ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło.

Załącznik nr 1 do Księgi Zarządzania Środowiskowego. Jasło, 7 sierpnia 2022 r.

Zadaniem Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wolicy, zarządzanego przez Jerzy Kotulak Produkcja Handel Usługi EKOMAX, jest działalność związana z kompleksowym wykonywaniem zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, w szczególności polegających na zagospodarowaniu odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie kilkunastu gmin zlokalizowanych w województwie podkarpackim w tym
w mieście Jasło. To zadanie nakłada na nas szczególne obowiązki w zakresie ograniczania ilości odpadów skierowanych do procesu unieszkodliwiania poprzez składowanie, zapewnienia maksymalizacji  ich odzysku (w tym recyklingu oraz przygotowania do ponownego użycia),
a tym samym zminimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowiska. Powyższe działania mają nadrzędy cel racjonalnej ochrony środowiska, ograniczania zużycia zasobów naturalnych, w ramach wdrażania idei zrównoważonego rozwoju, oraz modelu gospodarki o obiegu zamkniętym (Circular Economy).

 

Mając tego świadomość, skupiamy swoją energię na edukacji ekologicznej, usłudze odbioru odpadów z nieruchomości oraz organizacji spójnego systemu gospodarki odpadami  komunalnymi w tym przede wszystkim na eksploatacji instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych, zlokalizowanych w miejscowości Wolica.

 

Ponieważ nasze działania wpływają na środowisko, zarówno w sposób pozytywny jak i negatywny, przyjmujemy zasadę ciągłego zwiększania efektów pozytywnych oraz ograniczania i minimalizowania efektów negatywnych. W tym zakresie szczególne znaczenie ma dla nas osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych wytworzonych na terenie miast i gmin województwa podkarpackiego, a także dbałość o to by prowadzone przez nas procesy i ich zagospodarowanie jak najmniej obciążały środowisko naturalne.

 

W celu realizacji naszej polityki środowiskowej wdrożyliśmy system zarządzania środowiskowego zgodny z  wymaganiami Decyzji Wykonawczej Komisji UE 2018/1147 z dnia 10.08.2018 r. ustanawiającej konkluzje dot. najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów oraz w oparciu o zapisy normy PN-EN ISO 14001:2015 „Systemy zarządzania środowiskowego - Wymagania i wytyczne stosowania”.

 

Zobowiązujemy się również do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Środowiskowego, w celu poprawy środowiskowych pozytywnych efektów naszej działalności, zapobiegania zanieczyszczeniom, a także spełniania wymagań prawnych, a także innych obowiązujących nas wymagań i obowiązków, związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska.

 

COPYRIGHT BY EKOMAX, JASŁO 2014-2023